1 internet sayaesinde daha doğru daha fazla ve daha hızlı bilgilere ulaşıyoruz
2 yakınlarımıza mektup gönderip günlerce cevabını beklemek yerine msn uygulamasıyla istediğimiz gün istediğimiz saat görüşme yapabiliyoruz
3 flas disk ler sayesinde tonlarca bilgiyi parmağımız kadar 1 aletin içinde saklayabiliyoruz
4 ve televizyonlar hem görüntü hemde ses açısından oldukça ideal olduğunu düşünüyorum
5 ve son olarak eskilere göre at arabası yerine artık modern ve konforlu arabalar kullanıyoruz

Sanayileşmenin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir. Teknoloji üretebildiğiniz, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiğiniz takdirde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlayabilirsiniz. Kimse kendisine üstünlük sağlayan bir şeyi başkasına vermeyeceğine göre salt teknoloji transferi yaparak sanayileşmemiz ve kalkınmamız, savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlamamız olası değildir. Bu nedenle amaç kendi teknolojimizi kendimizin üretmesi olmalıdır. Kendi teknolojisini üreten bir sanayileşme ile ulusal ekonomiye, ülkenin mühendislik gücüne ve ulusal teknolojiye en yüksek katkıyı sağlayabilir, beyin göçünü önleyebilirsiniz.
Teknolojiyi kısaca bilimsel bilgiden yararlanarak yeni bir ürün geliştirmek, üretmek ve hizmet desteği sağlamak için gerekli bilgi, beceri ve yöntemler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu duruma göre özgün üretim için gerekli safhaları da dörde ayırabiliriz.

ØBilimsel bilgiye ulaşmak veya geliştirmek
ØBilgiden faydalanarak bir ürün tasarlamak (tasarım yeteneği veya teknolojisi)
ØTasarlanan bir ürünün üretim tekniklerini belirlemek (üretim teknolojisi)
ØÜretim

Bir ürün geliştirmek için gerekli malzeme ve ekipmanı çeşitli kaynaklardan bulabilirsiniz. Bu nedenle önemli olan tasarım yeteneğine sahip olmaktır. Tasarım yeteneğine sahipseniz her şeyi yapabilirsiniz. Bağımsızlık da bundan sonra gelir.
Teknoloji ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemekte ve uluslararası yarışta, sahibine büyük bir ticari üstünlük sağlamaktadır. Dünya ulusları teknoloji üretebilenler ve üretemeyenler olarak ikiye ayrılmakta, teknoloji üretemeyen uluslar az gelişmiş uluslar olarak sınıflandırılmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür. Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik gibi temel üretim faktörleri yer alırken, günümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici duruma gelmiştir. İleri üretim faktörleri, nitelikli iş gücünü, Ar-Ge altyapısını, modern bir haberleşme ağını ve bilişim (enformasyon) teknolojilerinin etkin kullanımını içerirken, özellikli üretim faktörleri, belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir.
Diğer yandan, başta elektronik, enerji, bilişim, uzay, biyomühendislik, organik kimya endüstrileri gibi “bilim ve teknoloji temelli” sektörler ile bunların bir bileşkesi olan savunma sanayii, en yüksek oranda katma değer yaratan, dolayısı ile toplumsal refaha katkıları en yüksek olan sanayi dalları olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Eğitimde Rolü
Eğer teknoloji yukarıda sunulduğu şekli ile algılanırsa, teknolojinin insan hayatında çok önemli bir yer tuttuğu da rahatlıkla anlaşılır. Bu nedenle konumuz teknolojiyi kullanmak ya da kullanmamak değil, insan hayatında teknolojinin nasıl bir yeri ve konumu olacağıdır. Bu üzerinde birçok değerli kişi ve kuruluşun çalıştığı önemli bir konu olmuştur.
1. Herbert Simon teknolojiyi insanın kendi yapay iç dünyasıyla dış çevre (doğa) arasında bir ara-yüz olarak görmektedir.
2. Carnegie Komisyonunun bu konuyla ilgili vardığı sonuç şöyledir: “Teknoloji öğretimde yardımcı bir rol üstlenmelidir, öğretimin amacı haline getirilmemelidir.
Teknoloji sadece var olduğu için kullanılmaya çalışılmamalı ya da teknoloji kullanılmadığında çağ dışı kalınacakmış gibi bir korkuya kapılmamalıdır. Bizler, gelişmiş teknoloji kullanımının öğretimde doyum ve başarıya ulaşabilmek için tek başına yeterli olduğuna inanmıyoruz. Birçok ders için dönemde birkaç saatlik teknoloji desteği yeterli olmaktadır. Bazı dersler için teknoloji, dönemin yarısından çoğunda kullanılabilir; ama bütün bir dönemde böylesine bir teknoloji desteğine ihtiyaç duyulabileceği ders sayısı yok denebilecek kadar azdır
3. Eğitimi etkileyen teknolojik gelişmeleri tartışan çok fazla yayın, makale vardır. Bunlar arasında dikkat çekici olanlar aşağıya çıkarılmıştır.
a) Alfabe, insanoğlunun bilgiyi paylaşması, kaydetmesi, ve saklaması için entelektüel bir araç olmuştur. Kağıdın icadı ve yazım araçlarının geliştirilmesi, alfabe yardımıyla yapılan işlemlerin daha kolay gerçekleştirilebildiği bir süreci başlatmıştır. Kitap, birçok sayfadan oluşan, değişik tasarımlara sahip, sunmak istediği bilgiyi sıralı olarak veren bir araç olarak düşünülebilir. Kısaca kitap, teknik açıdan bakıldığında televizyon gibi, bilgisayar gibi vermek istediği bilgiden farklı bir yapıya sahip bir araçtır. Matbaanın icadından sonra kitap yaygınlaşarak hemen herkesin ulaşabildiği bir araç oldu. Karatahta hem öğrencinin hem de öğretmenin aynı anda aynı konu üzerinde çalışabilmesine olanak sağlayan ilk sınıf içi iletişim araçlarından birisidir. Okul otobüsü öğrencilerin uzak yerlerden öğretim yerlerine taşınması ve dolayısıyla uygun eğitim ortamının sağlanması açısından bir öğretim aracı olarak görülebilir.
b) Engler teknolojiyi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Şöyle der: “eğer eğitim her yönüyle öğretmen, öğrenci, ve çevre arasındaki bir iletişim ağı olarak görülürse, o zaman öğretim teknolojisinin bu ilişkileri tanımlamada önemli bir görevi olduğu anlaşılabilir”
c) Indiana University’den Robert Heinich öğretmenlerin eğitim teknolojisine yaklaşımlarını şöyle dile getirmektedir:
“Peter Drucker’in bir makalesinde söyledikleri büyük oranda yanlış anlaşılmıştır; bu makalede kısaca şöyle denmekteydi: -öğrenme ve öğretme, yeni yöntemlerden, hayatın başka hiçbir safhasının etkilenmeyeceği kadar derinden etkilenecektir. İnsanoğlunun en muhafazakar olduğu bu eski öğretme sanatında yeni yaklaşımlara, yöntem ve araçlara ihtiyaç vardır. Bu yeni geliştirilecek yöntemler sayesinde, öğretmenler beceri ve yeterliliklerini arttırarak daha etkili olacaklardır. Bu sayede öğretme, henüz araçları ile günümüze ayak uyduramamış geleneksel bir sanat olsa da, sıradan bir insanın üstün bir performans sergileyebilmesini olanaklı kılacaktır.- Yanlış anlaşıldığından bahsettim; çünkü birçok eğitimci bu makaleyi okuduktan sonra başlarını sallayacak ve kullanılacak araçlar sayesinde sınıf içerisinde öğrenim başarısının artacağını düşüneceklerdir. Fakat burada asıl söylenmek istenen, ancak öğretim teknolojileri kullanıldığında sıradan bir insanın üstün bir performans gösterebileceğidir; yoksa gelişmiş teknoloji kullanmak tek başına yeterli olmayacaktır.

Yeni Teknolojiler ve Eğitime Etkileri

Günümüz dünyasında bilim, teknoloji ve üretim sistemlerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler bilim ve sosyal hayatın her evresinde bilgi patlamasına yol açmıştır (Boz A.F, 2001 ve Karaağaçlı, M.,1998). Bilginin üretilmesi, işlenmesi, saklanması, paylaşılması ve yayılması süreçlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm teknolojiler, ‘bilişim teknolojisi’ olarak isimlendirilmektedir (Baki A.,2000). Bilgi üretiminde ve işlenmesinde bu yoğunluk ve hızlılık insan yaşamını tüm yönleriyle etkilemektedir. Dünyada yaşanan hızlı gelişmelerden ülkemiz insanlarının da pozitif anlamda yararlanabilmesi için, değişim ve gelişmelerin çok iyi takip edilmesi, ülkemiz ve insanlarımızın özel durumlarına göre bu gelişime katkıda bulunulması gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kuşakları bu değişime ayak uydurabilecek şekilde yetiştirmek ve eğitim-istihdam dengesini sağlamak gerekmektedir.
İnternetin günümüzde bilginin yayılmasında en önemli araçlardan birisi olduğu açıktır. Bilginin sunum çeşitliliği, sunum hızı, sunum kapasitesi ve benzeri olanaklar açısından İnternet’in diğer araçlara oranla daha üstün olduğu bilinen bir gerçektir. Veri toplama, dinamik pencereler aracılığı ile düşüncelerin paylaşılması, Web tabanlı verilerden ve elektronik dergilerden literatür tarama, İnternet’in eğitim amaçlı kullanım alanlarından bazıları olarak sayılabilir. Bunun için, bilim ve teknolojiden tam olarak faydalanarak, insanımızın doğru içerik, yöntem ve tekniklerle çok yoğun bir şekilde eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Günümüzde bu amaca yönelik olarak kullanılan yeni bilgi teknolojileri arasında televizyon, video disk, video text, etkileşimli video, telekonferans, uydular, bilgisayar, bilgisayar ağları, bilgisayar ağlarının çoklu bağlantısı olan İnternet ve Web ortamları yer almaktadır.
Son zamanlarda ortaya çıkan yeni teknolojiler sayesinde bilginin üretilmesi, işlenmesi, saklanması ve dağıtımında yeni anlayışlar ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni olgular sonucunda, bilgi çağından ve bilgi toplumundan söz

teknoloji yaralıdır çünkü haberleşme,iletişim,araştırma gibi özellikleri vardır.bu yüzden günümüzde çok yararlıdır,
ise psikolojik bo.zukluk denge sağlığı bozukluğu,göz bozukluğu gibi ruhsal ve bedensel sağlık sorunlarına yol açması

evet sevgili ziyaretçiler konumuzun başlığı gereği ben sizlere teknolojinin yararlarını ve zararlarını kısa ve maddeler şeklinde açıklayacağım evet bildiğiniz gibi günümüz çağında teknoloji hızla ilerlemekte olup ve bizlere beraberinde bir takım yararlar ve zararlar getirmektedir artık her ne kadar eski geleneğimizi kaybetmemek üzere bir takım çalışmalar yapsakta artık evlerimizde örneğin gaz lambaları yerine modern elektrik lambaları eski büyük bilgisayarlarımızın yerine küçük taşınabiir diz üstü bilgisyarlar eski disketlerimiz yerine artık flas disk ve benzeri tekmoloji harikası aletler kullanıyoruz evet şimdi size teknolojini yararlarını açıklamak istiyorum

1 internet sayaesinde daha doğru daha fazla ve daha hızlı bilgilere ulaşıyoruz
2 yakınlarımıza mektup gönderip günlerce cevabını beklemek yerine msn uygulamasıyla istediğimiz gün istediğimiz saat görüşme yapabiliyoruz
3 flas disk ler sayesinde tonlarca bilgiyi parmağımız kadar 1 aletin içinde saklayabiliyoruz
4 ve televizyonlar hem görüntü hemde ses açısından oldukça ideal olduğunu düşünüyorum
5 ve son olarak eskilere göre at arabası yerine artık modern ve konforlu arabalar kullanıyoruz

ve şimdide bazı zararlarına değinmek istiyorum

1 bu teknoloji harkası aletlerin bir çoğu radyasyon dediğimiz zararlı gözle görünmeyen ışınlar saçıyor ve beyin hücrelerimizin ölmesine neden oluyor
2belkide biraz komik gibi gelebilir ama eskilere göre at arbaları arıza yapmazken şimdi arabamızın arızalanması durumunda adeta trafikte işkence çekiyoruz
3 bazı sanal yapım olan çigi karakterlere yaptıkları olan üstü şeylerden etkileniyor ve bunları denemeye kalkışıyoruz
4 artık ailemizdeki eski muhabbetlerin yerini mırc vb. siteler ele geçiririyor buda aile içi bazı sorunlara yol açıyor
5 teknloji ilerdikçe belkide artık öğretmenlerimizin yerine robotlar ders verecek

ve size 6 ulusal sosyal bilimler olimpiyatı forum katogorisi geleceğin eğitiminde aile öğretmen ve teknoloji açısından değerlendirilmesi konusuyle ilgili ortaya çıkan bazı ortak düşünceleri sunmak istiyorum evet çıkan sonuçlara göre 1 numara aile 2 numara teknoloji ve 3 numara ise öğretmen göründü

Teknolojinin Zararları ve Çevre Kirliliği Teknoloji dediğimiz şey öncelikle yeniliklerin ve gelişimlerin insan hayatını kolaylaştıracak biçimde uygulanması anlamını içeren genel bir kavramdır. Peki teknoloji gelişirken ve gün geçtikçe insan hayatında daha çok yer edinip, işleri kolaylaştırırken yani bütün bunları yaparken hiç zararı olmuyor mu? Tabiki oluyor. Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz önde etkileyen çevre sorunlarına “Çevre Kirliliği” adı verilir. Teknolojinin neden olduğu çevre kirliliğinin sebepleri ve yol açtığı sorunlar şöyledir: Çevre Kirliliğinin Sebepleri: • Trafiğe her yıl daha fazla sayıda araç çıkmakta ve bu araçların yaydıkları egsoz dumanları ozon tabakasının incelmesine sebep olmaktadır. • Ormanların kağıt üretimi, toprak genişletilmesi, hayvancılık alanı oluşturmak gibi sebeplerle denetimsizce kesilmesi, ağaçların gündüzleri oksijenli solunum yaparak ortama oksijen salınımı yapmasını kısıtlıyor. • Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazla atmosferi kirleterek, havadaki oksijen oranını azaltmaktadır. Ayrıca havanın bu denli kirlenmesi asit yağmuru olarak inerek toprağı da etkilemektedir. • Hastalık taşıyan hayvanlarla ortama geçen bakteri ve virüslerin sulara veya havaya karışması. • Fabrikalardan atılan arsenik, siyanür, fenol gibi toksik endüstri atılarının sulara karışması. • Tankerler veya borularla taşınan petrolün kaza sonucu sulara karışması. • İnorganik tuzlar, zirai mücadele ilaçları ve yapay organik kimyasal maddelerin sulara karışması. • Radyoaktivitenin etkisi yani: Nükleer enerji santralleri, çeşitli nükleer denemeler, tıbbi içerikli üretimler ve çeşitli endüstri tipi üretimleri, radyoaktif maddeye sahip hayvansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve diğer canlılara taşır. Böylece bağışıklık mekanizmasını felce uğratmak ve kansere neden olmak gibi sorunlara yol açar. Önemli Not: Atmosferdeki ve topraktaki kirletici maddeler asırlar sonra da olsa eninde sonunda suya geçerler. Çevre Kirliliğinin İnsan Üzerindeki Etkileri: • Hava kirliliğinde en çok açığa çıkan gazlardan biri olan sülfürdioksit, solunum yolu problemlerine yol açıyor; üstelik akciğer dokusunu da zedeliyor. Monoksit, sinir sisteminin çalışmasını etkiliyor. Kurşun ise çocuklarda beyin zararlarına yol açıyor. Yine bol miktarda bulunan nitrojendioksit, nefes almayı güçleştirirken astıma da neden oluyor. • Sulara karışan bakteri, virüs ve çeşitli kimyasal yapılar insan vücuduna girerek her çeşit hastalığa yol açabilmektedir. • Radyasyonun insan vücudunu etkilemesiyle bağışıklık mekanizması felce uğrar ve insan vücudunda kanserli hücrelerin oluşumu ve yayılımı gözlenir. Teknolojinin Zararları: Teknoloji ürünlerinin neredeyse tamamı elektrikle çalışmaktadır. Elektrikle çalışan her alet bir elektromanyetik alan oluşturur. İnsan beyninin de kendine ait bir elektromanyetik alanı vardır. Çünkü sinirler nöronlar aracılığıyla elektriksel uyarıları beynin çeşitli yerlerine ulaştırarak çalışırlar. Bu nedenle günlük hayatta kullandığımız her elektrikli cihaz mutlaka bizi olumsuz etkilerler. Örneğin cep telefonu ile bize en az zarar verecek şekildeki konuşma süresi doktorlarca günlük azami 5dk olarak açıklanmıştır. Tabiki bu 5dk süresince telefonun yaydığı elektromanyetik dalga miktarı maksimum seviyesine çıkar ve insanın beyin ısısının artmasına neden olur. Beyindeki bu manyetik düzensizlik, uzun vadede beyin hücrelerinin ölmesine ve özellikle kulaktaki birtakım organların görevini yitirmesine yol açmaktadır. Bu da duyu kaybı ve denge bozuklukları gibi etkilere neden olabilmektedir. Elektromanyetik alan konusunda en çarpıcı ve tehlikeli örnek olarak cep telefonunu verdik. Fakat günlük yaşamımızda kullandığımız bluetooth cihazlar, kablosuz ürünler(modemler, fareler, klavyeler, oyun kumandaları vs.), televizyonlar, crt ve lcd monitörler gibi birçok alet oluşturdukları manyetik alan miktarlarına göre insan vücudunu ve kimyasını olumsuz etkilemektedir. Benzer şekilde yüksek gerilim hatları yakınındaki evlerde yaşayan çocuklarda Amerikan Bilimler Akademisi tarafından yapılan incelemeye göre lösemi görülme riskinin diğerlerine göre 1.5 katı fazla olduğu tespit edilmiştir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar yüksek gerilim hatları ve elektrikli aletlerin kanser riskini artırdığını göstermektedir. 0-300 Hz frekanslı alanlardan iletkenlik özellikleri nedeniyle en çok etkilenen dokular beyin sıvısı ve kan, ikincil derecede etkilenen dokular ise göz, göz sıvısı, troid, kas, gastrointestinal sistem, prostat ve testis dokuları olarak açıklanmıştır. Yani gün içinde teknolojiden yararlandığımız ölçüde giderek artan oranlarda zarar görmekteyiz. Baz istasyonlarına veya büyük çanak antenlere yakın yerler de manyetik kirlenmenin fazla olduğu bölgelerdir. Bu nedenle teknolojiyi mümkün olduğunca ve sadece olmazsa olmaz önemdeki ihtiyaçlarımız için kullanıp, özellikle cep telefonu görüşmelerimizi kısa tutmaya ve cihazı mümkün olduğunca vücudumuzdan uzakta bulundurmaya özen gösterelim.

İlginizi Çeker mi ? : Tugay Komutanlığı'na roketatarlı saldırı başlıklı konuda Komutanlığı, roketatarlı ve saldırı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
teknolojik ürünleri doğru kullanmamaktan doğan zararlar (197), teknolojinin yararları (125), zararlı olan teknoloji degil hatalı kullanımdır (102), teknolojik ürünleri doğru kullanmamaktan doğan zararlar nelerdir (91), teknolojik ürünlerin yararları ve zararları (83), bilişim teknolojisinin öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararlar nelerdir (75), teknolojinin yararları maddeler halinde kısaca (69), teknolojinin yararları ve zararları maddeler halinde (68), teknolojinin eğitime zararları nelerdir (62), teknolojinin yararları slayt (50), teknolojik ürünlerin yararları ve zararları performans ödevi (41), teknolojik ürünlerin yararları ve zararları nelerdir (37), zararlı olan teknoloji değil hatalı kullanımdır ile ilgili kompozisyon (32), teknolojinin yararları ve zararları nelerdir maddeler halinde (31), teknolojinin zararları maddeler halinde (31), teknolojinin yararları ve zararları maddeler halinde kısaca (30), teknolojinin zararları maddeler halinde vikipedi (30), teknolojinin yararları ile ilgili münazara (27), teknolojinin yararları ve zararları ingilizce cümleler (27), teknolojinin yararları nelerdir maddeler halinde kısaca (25), teknolojik ürünleri doğru kullanmamaktan doğan zararlar kısaca (24), teknolojinin zararları ingilizce olarak (23), 7 sınıf ingilizce teknolojik aletler (23), teknolojik aletlerin zararları maddeler halinde (22), teknolojik ürünleri yanlış kullanmaktan doğan zararlar (22), teknolojinin yararları ile ilgili slayt (22), teknolojinin zararları ingilizce ödevi (22), teknolojinin yararları ve zararları ile ilgili kompozisyon (21), teknolojinin zararları ile ilgili sloganlar (21), tasarimin yararlari ve zararlari (21), bilişim ve teknoloji zararları örneklerle (20), teknolojik ürünlerin doğru kullanmamaktan doğan zararlar (20), teknolojinin yararları ve zararları (20), teknolojinin yararları ve zararları ile ilgili münazara (20), teknolojinin zararları ile ilgili slayt (19), bilişim teknolojisinin öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararlar (19), teknolojik ürünlerin yararları ve zararları nelerdir kısaca (17), teknolojinin yararları ile ilgili slayt indir (17), teknolojinin yararları kısa ve öz (17), teknolojinin yararları ve zararları nelerdir vikipedi (17), teknolojinin yararları ve zararları slayt indir (17), zararlı olan teknoloji değil hatalı kullanımıdır (17), teknoloji zararlı değildir zararlı olan hatalı kullanımdır (16), teknolojik ürünlerin yararları performans ödevi (16), teknolojinin yararları ingilizce cümleler (16), zararli olan teknoloji degil hatali kullanimdir kompozisyon (16), teknolojinin yararları ve zararları ile ilgili ingilizce kompozisyon (15), teknolojinin yararları ve zararları nelerdir (15), bilişim teknolojileri öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararlar nelerdir (15), ingilizce olarak teknolojinin faydaları (15), teknolojinin yararları kısa maddeler halinde (14), teknolojinin zararları ingilizce (14), teknoloji zararlı değildir hatalı kullanım zararlıdır (13), teknolojik ürünlerden televizyon ve bilgisayarın fayda ve zararları (13), teknolojik ürünleri doğru kullanmaktan doğan zararlar nelerdir (13), teknolojinin yararları ve zararları ile ilgili slayt (13), teknolojinin yararları ve zararları kısaca (13), teknolojinin yararları ve zararları vikipedi (13), 5 sınıf teknolojinin zararları (13), bilişim teknolojileri yararları ile ilgili slayt (13), bilişim teknolojinin zararları kısaca (13), eğitimde teknoloji kullanımının zararları (13), sınıfta kullanılan teknolojinin zararları (12), teknoloji zararlı değildir hatalı kullanımdır (12), teknolojik ürünlerin toplum üzerinde insanlar üzerinde yarları ve zarar (12), teknolojinin yararları ingilizce kompozisyon (12), teknolojinin yararları ve zararları kompozisyon (12), teknolojinin zararları maddeler halinde kısaca (12), zararlı olan teknoloji değil hatalı kullanımdır ile ilgili yazı (12), teknolojik ürünlerin doğru kullanmamaktan doğan zararlar nelerdir (11), teknolojinin eğitime zararları (11), teknolojinin yararları ile ilgili şiir (11), teknolojinin yararları münazara (11), teknolojinin yararları ve zararları hakkında kısa bilgi (11), teknolojinin yararları ve zararları ile ilgili şiir (11), teknolojinin zararları münazara (11), teknolojinin zararları nelerdir vikipedi (11), üretim alanında yararlandığımız teknolojik ürünlerin yararları nelerdir (11), bilişim teknolojilerinin öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararlar kısaca (11), bilişim teknolojisinin öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararları (11), bilişimin yararları ve zararları (11), bilişimin zararları (11), eğitim alanında teknolojinin zararları (11), teknoloji tasarımın yararları ve zararları (11), teknoloji ve tasarımın yararları ve zararları (11), bilişim teknolojilerinin zararları (10), bilişim teknolojisi öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararlar (10), teknolojinin hatalı kullanımı (10), teknolojinin yararları ve zararları ile ilgili kısa kompozisyon (10), teknolojinin yararları ve zararları nelerdir kısaca (10), teknolojinin zararları deneme yazıları (10), teknolojinin zararları ile ilgili slayt indir (10), teknolojinin zararları ile ilgili sözler (10), teknolojinin zararları madde madde (10), teknoloji zararlıdır münazara (9), teknolojik aletleri doğru kullanmamaktan doğan zararlar (9), teknolojinin ekonomiye yararları (9), teknolojinin faydaları slayt (9), teknolojinin zararları 10 madde (9), teknolojinin zararları ile ilgili resimler (9), teknolojinin zararları slayt (9), teknolojinin zararları vikipedi (9), eğitimde teknolojinin zararları (9), tasarımın yararları ve zararları nelerdir (9), 4 sınıf teknolojinin zararları (8), 7 sınıf teknoloji tasarım kompozisyon (8), bilgisayarın yanlış kullanımda vereceği zararlar (8), bilişim teknoloji öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararlar (8), bilişim teknolojileri öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararlar (8), çevremizdeki teknoloji yararları ve zararları (8), iş hayatında robot kullanımı (8), sınıfta teknoloji kullanımının yararları (8), tasarımın yararları (8), teknoloji ve tasarım dersinin zararları (8), teknolojik aletlerin yararları ve zararları (8), teknolojik aletlerin yararları ve zararları maddeler halinde (8), teknolojik ürünlerin yanlış kullanımından doğan zararlar (8), teknolojik ürünlerın yararları ve zararları ikisi bir arada olanı (8), teknolojinin faydaları ile ilgili slayt (8), teknolojinin yararları nelerdir slayt (8), teknolojinin zararları ile ilgili görseller (8), teknolojinin zararları ile ilgili özlü sözler (8), zararli olan teknoloji değil hatali kullanim (8), teknoloji yararları ve zararları slayt (7), teknoloji zararlı değil hatalı kullanım zararlıdır (7), teknoloji zararlıdır zararlı olan teknoloji değil hatalı kullanımıdır (7), teknolojik ürünleri kullanmaktan doğan zararlar (7), teknolojik ürünlerin zararları (7), teknolojini insana yararları ileilgili fotoğraflar (7), teknolojinin eğitime yararları ve zararları (7), teknolojinin yararları maddeler halinde (7), teknolojinin yararları ve zararları 7 sıf teknoloji tasarım dersi (7), teknolojinin yararları ve zararları görseller (7), teknolojinin yararları ve zararları madde madde (7), teknolojinin yararları ve zararları slayt (7), teknolojinin zararları 8 sınıf ders ödevi (7), teknolojinin zararları kompozisyon (7), teknolojinin zararları nelerdir ingilizce yazı (7), teknolojiyi doğru kullanmamaktan doğan zararlar (7), bilişim teknolojilerinin öğrencilere ve yetişkinlere yararları (7), bilişim teknolojilerinin yararları ve zararları (7), bilişim teknolojinin yararları ve zararları (7), bilişim teknolojinin yetişkinlere sağladığı yararlar (7), bilişim teknolojinin zararları (7), bilişim teknolojisi bize verdiği zarar ve yarar (7), 5 sınıf sosyal bilgiler proje ödevi tv ve bilgisayarın yararları ve zararları (6), bilişim nedir ödev (6), bilişim teknolojilerinin öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararlar nelerdir (6), bilişim teknolojisinin yetişkinlere sağladığı yararlar (6), bilişimin yararları (6), elektriğin eğitim alanında zararı (6), teknoloji tasarımın faydaları ve zararları (6), teknoloji ürünleri doğru kullanımı ve zararı ilgili kısa yazı (6), teknoloji ve tasarımın yararları ve zararları nelerdir (6), teknoloji zararlar? de?ildir zararl? olan hatal? kullan?m (6), teknolojik aletlerin yanlış kullanımı (6), teknolojik aletlerin yararları ve zararları ingilizce (6), Teknolojik gelişmelerin yararları ve zararları (6), teknolojik ürünleri doğru kullanmamaktan kaynaklanan zararlar nelerdir (6), teknolojik ürünlerin doğru kullanımı ve zararları (6), teknolojık ürünlerin doğru kullanımları ve zararları (6), teknolojik ürünlerin faydaları ve zararları (6), teknolojik ürünlerin yararları ve zararları kısaca (6), teknolojinin ekonomiye zararları (6), teknolojinin yararları kompozisyon (6), teknolojinin yararları nelerdir ingilizce (6), teknolojinin yararları slayt indir (6), teknolojinin yararları ve zararları 5 sınıf (6), teknolojinin yararları ve zararları hakkında kompozisyon (6), teknolojinin yararları ve zararları hakkında münazara (6), teknolojinin zararları ve yararları maddeler halinde (6), zararlı olan teknoloji değil (6), zararlı olan teknoloji değil yanlış kullanımdır (6), teknoloji zararlıdır (5), teknolojik aletleri araçları doğru kullanmamaktan doğan zararlar nelerdir (5), teknolojik aletleri doğru kullanmamaktan doğan zararlar nelerdir (5), teknolojik aletlerin çevreye zararları (5), teknolojik gelişmelerin ekonomik alanda zararları (5), teknolojik gelişmelerin faydaları ve zararları (5), TEKNOLOJİK ÜRÜnleri doğru kullanmaktan doğan zararlar (5), teknolojik ürünleri doğru kullanmamaktan doğan zararlar nelerdir kisaca (5), teknolojik ürünleri doğru kullanmamaktan doğan zararlarVİKİPEDİ (5), teknolojik ürünleri yanlış kullanmaktan doğan zararlar nelerdir (5), teknolojik ürünlerin toplum hayatına faydaları ile ilgili resimli sloganLAR (5), teknolojik ürünlerin yararları ve zararları ile ilgili sloganlar (5), teknolojik ürünlerin yararları ve zararları nelerdir vikipedi (5), teknolojik ürünlerin zararları ile ilgili sözler (5), teknolojinin aile içindeki zararları (5), teknolojinin dogru kullanımı ile ilgili slogan (5), teknolojinin eğitime zararı (5), Teknolojinin faydaları ve zararları (5), teknolojinin her alandaki zararları (5), teknolojinin yararları ile ilgili ingilizce cümleler (5), teknolojinin yararları ile ilgili sloganlar (5), teknolojinin yararları ve zararları ile ilgili slayt indir (5), teknolojinin yararları ve zararları ingilizce slayt (5), teknolojinin yararları ve zararları madde halinde (5), teknolojinin zararları ile ilgili ingilizce kompozisyon (5), teknolojinin zararları ile ilgili münazara (5), teknolojinin zararları nelerdir madde halinde (5), teknolojinin zararları nelerdir maddeler halinde (5), teknolojizararlı değil yanlış kullanım (5), 4 sınıf teknolojik ürünleri doğru kullanmamaktan doğan zararlar nelerdir (5), 4 sınıf teknolojik ürünlerin yararları ve zararları (5), 4 sınıf teknolojik ürünlerin yararları ve zararları nelerdir (5), 5 sinif bilisim teknoloji performans odevi bilgisayar yararlari ve zararlari arastir (5), 5 sınıf sosyal bilgisayar zararlımıdır (5), bilişim teknolojilerinin toplum hayatına faydaları madde madde (5), bilişim teknolojilerinin yararları (5), bilişim teknolojilerinin zararları hakkında kompozisyon örnekleri (5), bilişim teknolojisinin öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararlar kısaca (5), Bilişimin yetişkinlere faydası (5), eğitim alanında teknolojinin yararları münazara cümleleri (5), İLETİŞİMİN YARARI VE ZARARI İLE İLGİLİ SLAYT İNDİR (5), ingilizce yazılı geçmişten günümüze teknolojik eşyalar (5), insanların teknolojiyi doğru kullanılmasından doğan zararlar nelerdir hakkında kısa bir yazı (5), matbaanın yanlış kullanımda vereceği zararlar (5), sınıfta teknoloji kullanımının faydaları (5), sınıfta teknolojinin yararları (5), tasarımın zararları (5), teknoloji tasarım yararları ve zararları (5), teknoloji ürünleri doğru kullanmamaktan doğan zararlar (5), 4 sınıf bilgisayarın yanlış kullanımda vereceği zararlar (4), 4 teknolojik eşya ve zararları (4), 5 sınıf teknolojinin yararları ile ilgili örnekler (4), bilgisayar ın zararları ile ilgili kısa ve öz (4), bilimin insanlara zararları madde olarak nelerdir (4), bilişim nedir yararları ve zararları (4), bilişim teklonojilerinin bize yaptıkları zararlar (4), bilişim teknoloji bilgisayarın yararı ve zararı slaytı indir (4), bilişim teknolojileri öğrenci ve yetişkinlere sağladığı yararlar (4), bilişim teknolojileri ve yetişkinlere sağladığı yararlar nelerdir madde halinde (4), bilişim teknolojilerinin öğrenci ve yetişkinlere sağladığı yararlar (4), bilişim teknolojilerinin sağladığı yararlar (4), bilişim teknolojisi faydaları (4), bilişim teknolojisi nedir faydaları (4), bilişim teknolojisi öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı yararlar nelerdir (4), bilişim teknolojisinin insanlara sağladığı yararlar (4), bilişim teknolojisinin insanlara zararları (4), bilişim teknolojisinin öğrencilere sağladığı yararlar (4), bilişim teknolojisinin öğrencilere ve yetişkinlere yararı (4), bilişim teknolojisinin yararları (4), bilişim teknolojisinin zararları nelerdir (4), güneşin faydaları ve zararları madde madde (4), güneşin yararları ve zararları maddeler halinde (4), ingilizce teknolojinin yararları ve zararları 7 sınıf (4), kısaca teknolojinin çevreye verdiği zararı nedir? (4), münazara toplumda internet kullanimi zararlari (4), teknoloji tasarım dersinin zararları (4), teknoloji tasarım ödevi bir aletin geliştirilmesi (4)
Share

Etiketler : , , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Kaynaklarımızı Nasıl Kullanmalıyız
 • Tamlama Çeşitleri
 • İslam Dinin Dostça Ve Kardeşçe Yaşamaya Verdiği Önem Nedir
 • Yer Kabuğunu İncelediğimizde Nelerle Karşılaşırız
 • Suyun Doğada Bulunduğu Yerler

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 9 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 6,33)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  12 Yorum var - “teknolojinin yararları ve zararları nedir”

  1. güzel begendim :roll:

  2. çok uzun ama güzelo :evil

  3. çooooookgüzel

  4. biraz uzun ama bilgilendirici…bir tavsiye;performans görevleri için bir yer aç.ve resim kullansan iyi olur.kısaca güzeldi.siteni beğendim… :lol: 8) :D

  5. güzeldi :roll:

  6. :lol: ÇOK İYİ <3

  7. çok iyiydi :D

  8. valla iyi bilgilendirici her kim hazırladıysa çok teşekkür ediyorum ödevimden 100 aldım ellerine sağlık çok guzel olmus valla :D :-)

  9. çok güzeldi

  10. süper bence siz ne dersiniz :!:

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *