...
... ...
...


...
... ...
...
...
... ...
... 
 
 

 
 
 
 

Ve Cemiyetler
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri’nin stratejik noktaları işgal etmeleri,İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Hükümeti’ni denetimlerine almaları,Osmanlı ordularının terhis edilmesi,Azınlıkların işgal güçlerinden aldıkları destekle kendi çıkarları doğrultusunda faaliyetlere başlamaları Anadolu’da büyük bir kargaşaya yol açtı. Bu kargaşa ortamında hem zararlı hem de yararlı cemiyetler kuruldu. Devlet otoritesinin yokluğundan yararlanan Ermeniler ve Rumlar ülkemizin değişik yerlerinde cemiyetler Osmanlı ordusunun da yokluğundan yararlanan azınlık cemiyetlerinin her yerde etkisi artınca Türk milleti işgallere karşı ilk tepki olarak yararlı cemiyetler kurmuş ve mücadeleyi başlatmıştır kurdular.
I) ZARARLI CEMİYETLER

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgallerin başlamasıyla bundan yararlanan bazı unsurlar ayrılıkçı cemiyetler kurdular. Bunun yanında işgalcilerin desteği ile de milli çıkarlarımızla bağdaşmayan içimizdeki bir takım insanlar Türk milletinin gücüne inanmayan insanlar tarafından cemiyetler kuruldu.
• Azınlık Cemiyetleri
Yüzlerce yıldan beri Osmanlı vatandaşı olarak, huzur içinde yaşamış ve devletin her türlü imkanlarından yararlanmış azınlıklar (Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler), Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü kötü durumu fırsat bilerek, topraklarımızı, işgal devletleriyle işbirliği yaparak paylaşmaya çalışmışlardır. Bunun için cemiyetler kurdular. Bunların en önemlileri Rum azınlık tarafından kurulan cemiyetlerdir.

a-Rum Cemiyetleri
1-Etnik-i Eterya Cemiyeti
a.Yunanistan’a bağımsızlığını kazandırmak amacıyla kurulmuştur(1814).
b.Girit İsyanı’na neden olmuşlardır (1896).
c.I. Savaşı’nda ise Rumların yaşadığı tüm toprakları Yunanistan’a katarak eski Bizans’ı canlandırmayı amaçlamışlardır.
d.Mavri Mira İstanbul’da Fener Patrikhanesinde Yunan Hükümetine bağlı olarak çalışmıştır.
e.Derneğin ihtiyaçları bu hükümet tarafından karşılanmaktadır.
2-Mavri Mira Cemiyeti
a.İstanbul’daki Rum Patrikhanesi’ne bağlı olarak patrik vekili bu cemiyetin başkanlığını yapmıştır.
b.Yunan hükümetinin emirleri doğrultusunda hareket eden bu cemiyetin amacı; Trakya, İstanbul, Batı ve Orta Anadolu’da “Büyük Yunanistan’ı” kurarak Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmaktı.
c.Cemiyet, İstanbul, Bursa, Bandırma, Tekirdağ, Kırklareli yörelerindeki Rum azınlığı, örgütlemek, silahlandırmak, çeteler kurmak, Yunanistan yararına kamuoyu yaratmak, ilerleyen işgalci Yunanlılara yardımcı olmak ve Türk halkına karşı çete savaşını sürdürme faaliyetlerinde bulunmuştur. .
d.Yunan Göçmenler Komisyonu, Rum okullarının izcilik kolları, Yunan Kızılhaç örgütü, bazı yabancı okullar ve Anadolu’daki Rum kiliseleri bu derneğin direktifleri ile çalışmışlardır.
3-Rum Pontus Cemiyeti
a)İlk defa 1904 yılında Merzifon Amerikan Koleji’nde gizli olarak kurulmuştu.
b)Merkezi Samsun’dan Batum’a kadar geniş sahada Trabzon Rum İmparatorluğunu tekrar kurmak amacındadır.
c)I.Dünya Savaşı sırasında Rusya’nın himayesinde gelişmiş, ateşkes sonrasında Yunanistan’ın güdümünde faaliyet göstermiştir.
d)İstanbul ve Trabzon’da şubeleri vardır.
e)Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasında dolaylı rolleri vardır.
NOT: Bu ortak amacı Yunan Megalo İdea’sını gerçekleştirmektir
4-Kordos Cemiyeti
a)Etnik-i Eterya’nın bir kolu olarak faaliyet göstermiştir.
b)Doğu Karadeniz’e göçmen adı altında silahlı Pontus çeteleri göndermiştir.
b-Ermeni Cemiyetleri
1-Zaven Efendi, Hınçak (1887) ve Taşnak Sütyun (1840) Cemiyetleri :
a)Bu cemiyetlerin ortak amacı Doğu Anadolu’daki Ermenilerin bağımsızlığını sağlamak, Ermenileri silahlandırmak ve Ermeni milliyetçiliğini yaymaktır.
b)Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni Devleti kurmak amacı ile Ermeniler tarafından kurulmuştur.
c)Merkezleri İstanbul Ermeni Patrikhanesi idi .
d)Bu cemiyetlere bağlı Ermeni İntikam Alayları büyük katliamlara giriştiler.
e)Ermenileri Fransızlar desteklemiştir.
2-Ermeni İntikam Alayı
a)Adana’da Fransızların yardımıyla kurdukları intikam alayı ile büyük katliamlara girişmişlerdir.

c-Yahudi Cemiyetleri
1-Alyans İsrailit ve Makkabi Cemiyeti
a)Merkezleri İstanbul’dur. Ancak burada etkili olamadılar.
b)İstanbul’daki Yahudi gençler tarafından kurulmuştur.
c)Büyük İsrail Devleti’ni kurmayı amaçlamışlardır.
d)Türklere karşı Rumlarla işbirliğine girdiler. Hahambaşı patrikle birlikte faaliyetlerde bulundu
Azınlık Cemiyetlerinin Genel Özellikleri

1)Mondros Antlaşmasıyla meydana gelen ortamdan yararlanarak kurulmaları.
2)İtilaf Devletleri tarafından kurulmaları ve desteklenmeleri.
3)Anadolu’nun işgalini kolaylaştırmaya yönelik olmaları.
4)Türk topraklarını parçalayarak, Wilson ilkelerine göre milli devletlerini kurmak istemeleri.
5)Milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya yönelik olmaları.
B.Milli Varlığa Düşman Cemiyetler (Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler)
1-Kürt Teali Cemiyeti

a)İngilizlerin yardımıyla Seyit Abdülkadir tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Cemiyet, İngilizlerden destek ve yardım alıyordu.
b)Wilson İlkeleri’nden yararlanarak Doğu Anadolu Bölgesinde bir Kürt Devleti kurmak amaçlanmıştır.
c)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birleşmeyi reddetmiştir.
2-İslam Teali Cemiyeti

a)Merkezleri İstanbul’dur. Konya ve çevresinde de yoğun faaliyetlerde bulunmuşlardır.
b)Ülkenin kurtuluşunu hilafet ve saltanatta görmüşlerdir.
c)Ümmetçilik düşüncesini savunmuşlardır.
d)Anadolu’daki Milli Mücadele’yi engellemek için İstanbul’daki bazı müderrisler tarafından kurulmuştur.
3-Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

a)Merkezleri İstanbul’dur.
b)İttihat ve Terakki karşıtlarından oluşmuştur.
c)Padişaha bağlılığı savunmuşlardır.
Vatanın kurtuluşunun, padişahın ve halifenin buyruklarına sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağına inanan bir cemiyettir.
d)Meşrutiyet ve demokrasi ilkelerine bağlı siyaset takip etmişlerdir.
e)Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile işbirliği yapmıştır.
f)İngilizlerden maddi destek görmüştür.
4-Hürriyet ve İtilaf Fırkası

a)Merkezi İstanbul’dur.
b)1911’de İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı olanlar tarafından kurulmuştur.
c)Anadolu’daki Kurtuluş Hareketini İttihatçılar ile işbirliği yapan maceracı bir hareket olarak değerlendirmişlerdir.
d)Mondros’tan sonra Milli Mücadele’ye karşı iç ayaklanmalarda öncü olmuşlardır.
e)İngilizlerle beraber hareket etmiştir.
5-İngiliz Muhipleri (Sevenleri) Cemiyeti
a)İngilizler tarafından Sait Molla isminde birine İstanbul’da kurdurulmuştur.
b)İngiliz mandasını savunmuşlardır.
c)Osmanlı Devleti (Vahdettin, Damat Ferit ve İçişleri Bakanı Ali Kemal üyeleri) tarafından desteklenmiştir
d)Derneğin başkanı Fru (Frew) idi.
e)Cemiyetin gizli amacı memleket içinde örgüt kurarak isyan ve ihtilaf çıkarmak, ulusal bilinci yok etmek ve yabancı müdahalesini kolaylaştırmaktır.
İngiliz gizli servisince yönlendirilen dernek, İngiltere’nin doğu siyasetini destekler. İngiltere ile Osmanlı saltanatı arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla kuruldu. Çalışmaları Hürriyet ve İtilaf fırkasınca desteklendi. Asıl amacı, ulusal direniş girişimlerini yok etmektir.
6-Wilson Prensipleri Cemiyeti
a)Merkezi İstanbul’dur.
b)Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun ancak İngilizlerin yardımı yerine ABD’nin mandası ile mümkün olabileceği savunulmuştur. Amerika’nın mandasına girerek kurtulmayı ve hızla uygarlaşmayı hedeflemekte idiler.
c)Halide Edip (Adıvar), Ahmet Emin (Yalman) ve Refik Halid gibi şahsiyetler bu cemiyetin önemli isimleri arasındaydı.
d)Sivas Kongresi’nde etkili olmuş, fakat susturulmuşlardır.
e)Cemiyetin kurucularından bir kısmı Kurtuluş Savaşı’nda Milli Mücadelecilere katılmıştır.

Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Genel Özellikleri

1)Saltanat ve Hilafetçi bir düşünceye sahip olmaları.
2)Milliyetçiliğe karşı ümmetçi bir anlayışta olmaları.
3)Ülkemizde çıkarları olan büyük devletler tarafından kurulmuş veya yönlendirilmiş olmaları
4)Manda ve himayeye taraftar olmaları.
5)Milli birlik ve bütünlüğü bozmaya yönelik olmaları.
6)Osmanlı Hanedanını yaşatma ve devam ettirme gayretinde olmaları.
Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

1)Emperyalist devletlerin çıkarlarına hizmet etmişler,ülkenin işgalini kolaylaştırmışlardır.
2)İç ayaklanmalara sebep olmuşlar,ulusal kurtuluşu bir süre engellemişlerdir.
3)Kendi çıkarlarını millet çıkarlarından üstüm tutmuşlar,Türk milletinin öz gücüne ve bağımsız yaşama azmine inanmamışlardır.
4)Mandacı olanlar,bağımsızlığın mandacılıkla sağlanacağı gibi bir görüşü savunmuşlardır.
5)Ulusal bilinç ve birliği parçalamaya çalışmışlardır.
6)Ulusal Egemenlik kavramına inanmamışlardır.
Yararlı ve zararlı olmak üzere kurulan cemiyetlerin tamamı Mondros Ateşkes Anlaşmasının meydana getirdiği olumsuz şartlardan ortaya çıkmıştır. En önemli ortak özellikleri budur. Zararlı cemiyetler, işgallerin devam ettiği sürede faaliyet göstermişlerdir. Yararlı cemiyetler ise Sivas Kongresinde birlik altında toplanarak milli kurtuluş hareketinin sonuna kadar faaliyetlerde bulunmuştur.

II)YARARLI (MİLLİ) CEMİYETLER

Türk milleti, Mondros’tan sonra başlayan işgaller üzerine haklarını savunmaya başlamıştır. Osmanlı hükümetinin olaylara kayıtsız kalması milletin harekete geçmesine neden olmuştur.Türk yurdunun parçalanmasını önlemek için çeşitli bölgelerde milli amaca hizmet edecek nitelikte mahalli cemiyetler kurulmuştur . Bu cemiyetlere genel olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri (Hakları Savunma Dernekleri) adı verilmiştir
Kuruluş Nedenleri:
1)İşgallere, işgalcilere ve zararlı cemiyetlere tepki,
2)İşgaller karşısında padişah yönetiminin bir şeyler yapmayışı,
3)Halkın kendisini bilinçli bir şekilde örgütlenerek koruma isteği.
4)Milliyetçi bilincin gelişmiş olması.
1-Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ( 7 Kasım 1918 )

a)Trakya’nın Yunanlara verileceği endişesi ile Edirne’de kurulmuştur.
b)Osmanlı Devleti parçalandığı takdirde Batı Trakya ile birleşerek, Trakya Cumhuriyeti’ni kurmayı amaçlamıştır. Zamanla Kuva-i Miliye hareketine dönüşecek olan silahlı mücadeleyi esas almıştır.
c)Doğu Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini önlemek ve Mavri Mira’nın zararlı faaliyetlerini önlemek amaçlarındandır.
d)Mondros’tan sonra kurulan ilk direniş cemiyetidir
e)Lüleburgaz, Edirne kongrelerini düzenlemişlerdir. Edirne Kongresi’nde (9-13 Mayıs 1920) TBMM’ye bağlılık kararı almıştır.
2-İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti (1 Aralık 1918)
a)İzmir’de Nurettin Paşa tarafından kuruldu. Bu cemiyetin ilk adı “Müdafaa-i Vatan Heyeti”dir.
b)İzmir’in Yunanlara verilmesini engellemek amacı ile kurulmuştur.
c)Zamanla (Alaşehir Kongresinden sonra) İstanbul’da da etkinlik gösteren bu cemiyet , ulusal mücadeleye yardımcı gizli cemiyetlerle anlaşarak ,Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılması işinde yardımcı olmuştur.
d)Basın yolu ile sesini duyurmaya çalışmıştır.
e)İttihatçı ve Bolşevik olmakla suçlanmışlar, düzenli bir cemiyet olamamışlardır.
f)Cemiyet ismini İzmir’in işgal edileceği haberinin alınması üzerine “İzmir Reddi İlhak Cemiyeti” olarak değiştirmiştir.
3-İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
a)İzmir’in işgali üzerine kurulmuştur. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti işgalden bir gün önce bu ismi almıştır.
b)I.ve II. Balıkesir Kongresi ile Alaşehir Kongresi’ni düzenlemişlerdir.
c)Yunan işgaline fiilen karşı koymuş bir cemiyettir
d)Kuvay-i Milliye hareketinin başlamasını da sağlamıştır

4-Kilikyalılar Cemiyeti (21 Aralık 1918)
a)İstanbul’da Ali Fuat Paşa’nın gayretleri ile kurulmuştur.
b)Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini engellemek ve Fransız işgalinden korumak için kurulmuştur.
c)Bölgedeki ulusal güçleri birleştirmek içim 30 Mayıs 1920’de Pozantı Kongresi’ni düzenlemiştir.
5-Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti (12 Şubat 1919)
a)Merkezi Trabzon olmak üzere Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur.
b)Erzurum Kongresinden sonra Doğu Anadolu Cemiyetinin bir şubesi haline gelmiştir
6-Trabzon Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
a)Trabzon ve çevresinde bağımsız bir Türk Devleti kurmak amacı ile kurulmuştur.
b)İlk kurulduğunda padişaha bağlı iken daha sonra Milli Mücadele’ye katılmıştır.
7-Doğu Anadolu (Şark Vilayetleri) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
a)4 Aralık 1918’de İstanbul’da kuruldu.
b)Merkezi İstanbul’da bulunan bu cemiyet daha sonra Erzurum ve Elazığ da şubeler açmıştır.
c)Doğuda bağımsız bir Ermeni Devleti’nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur. Ermenilerin Doğu Anadolu’da nüfus olarak çoğunlukta olmadığını açıklamıştır.
d)Cemiyet Ermenilerle mücadele etmek, Doğu illerinde Türklerin Ermenilere sayıca üstün olduğu kadar tarih, kültür ve uygarlık yönüyle de üstün olduğunu kanıtlamak için Fransızca Le Pays, Türkçe Hâdisât ve Albayrak gazetelerini çıkarmıştır.
e)Cemiyet şu kararları almıştır: Kesinlikle Doğu Anadolu’dan göç edilmeyecek. Doğu illeri bir saldırıya uğrarsa birleşilecek. Bilim, din ve ekonomi alanında teşkilatlanılacak.
f)Doğu Anadolu’da Türk ve Müslüman nüfusun fazla olduğunu belirtmiş ve Doğu Anadolu’nun bütünlüğünün korunmasını savunmuştur.
g)Erzurum Kongresi’ni düzenlemişlerdir.
h)Mustafa Kemal, Sivas Kongresinde Ulusal Dernekleri bu cemiyet aracılığı ile birleştirmiştir.
En etkili olan cemiyettir.
8-Milli Kongre Cemiyeti (29 Kasım 1918)
a)II. Meşrutiyet döneminde Türkçülük fikrini ve Türk milliyetçiliği hareketini Milli Eğitim vasıtalarıyla yaymak amacıyla kurulan “Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti” üyeleri tarafından İstanbul’da kuruldu.
b)Partiler üstü bir cemiyet olarak kurulan Milli Kongre Cemiyeti’nin amacı; Türkler hakkında dünyada yapılmış ve yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarını, tarihi vazifelerini, medeni vasıflarını belirtmekti.
c)1919 yılında Milli Kongre Türkler hakkında tanınmış yazarların sözlerini, dünya kamuoyunda Türklerin durumu ve Ermenilerin Müslümanlara yaptıkları zulümler hakkında vesikalar ve Fransızca eserler yayımlayarak etkili olmuştur.
d)Türk vatanının kurtuluşu için bütün kurum ve cemiyetlerin birleşmesi gerektiğini belirtiyordu. Çünkü Türk milleti, ancak bu birlik ve dayanışmayı sağladığında başarıya ulaşacaktı
e)“Kuva-yı Milliye” deyimini ilk kullanan cemiyettir.
9-Anadolu Kadınları Müfaaa-i Vatan Cemiyeti

a)5 Kasım 1915’te Sivas’ta kuruldu.
b)Vatanın bütünlük ve bağımsızlığı uğrunda bütün Anadolu’nun birliği çalışmak gayesiyle mitingler ve kongreler düzenlemiştir.
c)Vatanın savunmasında kadınların da üzerine büyük görevler düştüğünü belirterek kadınların görevlerini yapmaya hazır olduklarını vurgulamışlardır.
10- Gizli Karakol Cemiyeti
a)İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve Cephane kaçırılmasında önemli bir rol oynadı.

Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

1)Mondros Ateşkes Antlaşmasına ve işgallere bir tepki olarak ortaya çıkmışlardır.
2)Azınlıkların taşkınlıklarına karşı kurulmuşlardır.
3)Cemiyetlerin tabanını çoğunlukla eski İttihatçılar oluşturmuştur.
4)Cemiyetlerde “Türklük” duygusu ön plandadır.
5)Cemiyetler yalnız bulundukları bölgeleri kurtarmak için kurulmuş olup programları vatanın bütünlüğü özelliğini taşımazlar (Bölgesel amaçlarla kurulmuşlardır).
6)Genellikle basın ve yayın yoluyla mücadele etmişlerdir. Ancak işgallerle birlikte silahlı mücadeleye başlamışlardır.
Yayın yoluyla bulundukları bölgelerde, Türklerin çoğunlukta olduklarını dünya kamuoyuna duyurarak işgallerin haksızlığını savunmuşlardır.
7)Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesine katkıda bulunmuşlardır.
8)Yeni bir Türk Devleti kurma amacı taşımazlar (Trakya Paşaeli Cemiyeti hariç).
9)Düşmanı belli bir süre oyalamışlardır.
10)Ulusal bilincin gelişmesine, yayılmasına, canlı tutulmasına kaynak olmuşlardır.
11)Halkın savaşı maddi ve manevi yönden desteklemesine öncülük etmişlerdir.
12)Bu cemiyetler kendiliklerinden oluşmuşlardır. Hükümet ya da her hangi bir organın katkısı yoktur.
13)Birbirlerinden kopuk ve bağımsız hareket etmişlerdir. Milli Cemiyetler; Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı ile birleştirilmiştir.
14)Cemiyetler yöresel kongreler düzenleyerek siyasi ve silahlı mücadeleler yapmışlardır.
15)Yararlı cemiyetlerin başlangıçtaki en büyük eksikliği merkezi bir otoriteden ve birlikten yoksun olmalarıdır. Erzurum Kongresinde giderilmeye başlayan bu eksiklik, Sivas Kongresinde bütün derneklerin bir çatı altında toplanmasıyla tamamen giderildi.
16)Yararlı cemiyetler genellikle İstanbul ve çevresinde kurularak faaliyet göstermiştir. İstanbul’da kurulmalarının en önemli nedeni, devletin merkezi olmasından dolayı haberleşme ve ulaşımın kolay olmasıdır Ayrıca basın ve yayın merkezi olması da etkilidir
Cemiyetlerin hemen hemen hepsinin kuruluşunda dayandıkları nokta Wilson İlkeleri’dir

İlginizi Çeker mi ? : PKK’yı temizlemezseniz biz girer temizleriz başlıklı konuda Girer, temizlemezseniz ve temizleriz hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
yararlı ve zararlı cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri (143), yararlı ve zararlı cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri nelerdir (75), cemiyetler şeması (39), cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri (39), cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri nelerdir (29), yararlı ve zararlı cemiyetlerin kurtuluş savaşına etkileri (22), yararl ve zararl cemiyetler (21), yararlı cemiyetlerin kurtuluş savaşına etkileri (17), yararlı cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri (16), yararlı ve zararlı cemiyetler tablosu (15), zararlı cemiyetlerin yurdumuzun işgalindeki etkileri (15), zararlı ve yararlı cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri (12), yararlı ve zararlı cemiyetler tablo (10), yararlı ve zararlı cemiyetleri gösteren tablo (10), yararlı ve zararlı cemiyetler 1 dünya savaşına etkileri (9), yararli ve zararlı cemiyetler vikipedi (9), yararlı ve zararlı cemiyetlerin amaçları ve 1 dünya savaşına etkileri (9), cemiyetler 1 dünya savaşına etkileri (8), cemiyetlerin birinci dünya savaşına etkileri (8), etniki eterya cemiyeti kurtuluş savaşını engellemek için yaptığı çalışmalar (8), zararlı cemiyetlerin kuruluş yerleri (8), 1 dünya savaşı yararlı ve zararlı cemiyetler (7), 1 dünya savaşında azınlıkların ve türklerin kurduğu yararlı ve zararlı cemiyetler (7), cemiyetlerin şeması (7), yararlı ve zararlı cemiyetleri gösteren tablo çizme (7), yararlı ve zararlı cemiyetlerin birinci dünya savaşına etkileri (7), 8 sınıf yararlı ve zararlı cemiyetler tablosu (6), yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir (6), yararlı ve zararlı cemiyetler tablo halinde (6), yararlı ve zararlı cemiyetleri gösteren tablo çiziniz (6), cemiyetler haritası (5), cemiyetlerin haritada gösterimi kısaca (5), cemiyetlerin haritada yerleri (5), cemiyetlerin mücadeleye etkileri nelerdirin özllikleri (5), kurtuluş savaşında yararlı ve zararlı cemiyetler şeması (5), yahudilerin haklarını savunan cemiyet hangisidir (5), yararli cemiyetler haritasi (5), yararlı ve zararlı cemiyetler haritası (5), yararlı ve zararlı cemiyetler şeması (5), yararlı ve zararlı cemiyetler tablo çizimi (5), zararlı cemiyetler vikipedi (5), 1 dünya savaşı cemiyetler (4), 1 dünya savaşında kurulan yararlı ve zararlı cemiyetler (4), 1 dünya savaşında yararlı ve zararlı cemiyetler (4), 1 dünya savasında yararlı ve zararlı cemiyrtler (4), 1 dünya savaşındaki cemiyetler (4), 1 dünya savaşındaki yararlı ve zararlı cemiyetler (4), 11 sinifcemiyetler vikipedi (4), bırıncı dunya savasında cemıyetler sema ıle (4), cemiyetler ile ilgili şema (4), cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkisi (4), cemiyetlerin 1 dünya savaşında etkileri (4), cemiyetlerin amacları ve 1 dünya savasına etkileri (4), cemiyetlerin kurtuluş savaşındaki etkileri (4), işgaller sonrası kurulan cemiyetler şeması (4), kurtulus savası sırasında azınlıkların savası engellemek ıcın yaptıgı calısmalar (4), milli varlığa düşman cemiyetlerin kurtuluş savaşına etkileri (4), milli varlığa zararlı cemiyetler ve yararlı cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri (4), savaşta cesaretin zararı nedir (4), şema halinde zararlı ve yararlı cemiyetler (4), yaralı ve zararlı cemiyetler tablosu (4), yaralı ve zararlı cemiyetler vikipedi (4), yararlı cemiyetler ve zararlı cemiyetler (4), yararli cemiyetlerin 1 dunya savasina etkileri nedir (4), yararlı ve zararlı cemiyetler hakkında bilgi (4), yararlı ve zararlı cemiyetleri ve 1 dünya savaşına etkileri (4), yararlı ve zararlı cemıyetlerın 1 dunya savasındakı etkılerı (4), yararlı ve zararlı cemiyetlerin I Dünya savaşına etkileri (4), yararlı ve zararlı cemiyetlerin ortak özellikleri (4), yararlı ve zararlı cemiyetlerin yaptıkları faaliyetler nelerdir (4), yararli ve zararli cemiyetlerin1dünya savasina etkileri (4), zararlı ve yararlı cemiyetler tablo (4), zararlı ve yararlı cemiyetler vikipedi (4), zararlı ve yararlı cemiyetleri gosteren toblo (4), zararlı ve yararlı cemiyetlerin amaçları ve 1 dünya savasının etkileri (4), 1 dünya savaşı yahudi cemiyeti (3), 1 dünya savaşı zararlı cemiyetler (3), 1 dünya savaşında azınlıkların ve türklerin kurdugu yararlı ve zararlı cemiyetlerle ilgili (3), 1 dünya savaşında türklerin kurduğu yararlı ve zararlı cemiyetler (3), 1 dünya savaşından sonra kurulan yararlı ve zararlı cemiyetler (3), 2 dünya savasindan sonra kurulan rum cemiyeti (3), 8 sınıf zararlı ve yararlı cemiyetler (3), cemıyetler şema halinde (3), cemiyetler tablosu (3), cemiyetler yararları ve zararları (3), cemiyetler yararları ve zararları nelerdir (3), cemiyetlerin amaçları ve 1 dünya savaşında etki (3), cemiyetlerin kurtuluş savaşına etkilerinin ortak özelikleri (3), dünya savaşlarının osmanlı türkiyesine kaybettirdikleri (3), google yararlı cemiyetlerin özellikleri vikipedi (3), günümüzdeki yararlı ve zararlı cemiyetler (3), işgaller karşısında bulunan yararlı ve zararlı şemayı (3), kötü cemiyetler ve iyi cemiyetler haritası (3), kurtulus savasi yillarinda kurulan cemiyetleri gosteren hatita (3), kurtuluş savaşında kurulan yararlı cemiyetlerin yerleri (3), kurtuluş savaşındaki cemiyetler nelerdir (3), milli cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri (3), milli mücadele dönemi yararlı zararlı cemiyetlerini gösteren tablo (3), mondros antlasmasından sonra kurulan cemiyetlerin seması (3), pontus rum cemiyeti ve kurtuluş savaşına etkisi (3), türkiye haritası üzerinde yararlı cemiyetler (3), yaralı ve zararlı cemiyetler (3), yararlı cemiyetler ve zararlı cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri (3), yararlı cemiyetlerin kurulduğu yerlerin haritası (3), yararlı cemiyetlerin türkiye haritası üzerindeki yerleri (3), yararlı cemiyetlerin yerlerini gösteren harita (3), yararlı ve zararlı cemiyetler amaçları ve 1 dünya savaşına etkileri nelerdir (3), yararlı ve zararlı cemiyetler gösteren tablo çizimi (3), yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir ve bunların 1 dünya şavaşındaki etkileri nelerdir (3), yararlı ve zararlı cemiyetleri ve 1 dünya savaşına amacları (3), yararlı ve zararlı cemiyetleri ve 1 dünya savaşına etkileri amacları (3), yararlı ve zararlı cemiyetleri yazarak kısaca nedir (3), yararlı ve zararlı cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri vikipedi (3), Yararlı ve Zararlı Cemiyetlerin amaçlarını ve I Dünya Savaşına etkilerini açıklayınız (3), yararlı ve zararlı cemiyetlerin harita üzerinde gösterimi (3), yararlı ve zararlı cemiyetlerin kurtuluş savaşına etkileri nelerdir (3), yararlı ve zararlı cemiyetlerin milli mücadeleye olan etkileri nelerdir (3), yararlı zararlı cemiyetler tablosu (3), zararlı cemiyetlerin faaliyet alanlarini harita uzerinde gosteriniz (3), zararli cemiyetlerin milli mücadele süresince etkileri neler olabilir (3), zararlı ve yararlı cemiyetlerin kurtuluş savaşına etkileri (3), 1 dünya savaşı döneminde yararlı ve zararlı cemiyetler (2), 1 dünya savaşı ile ilgili şema (2), 1 dünya savaşı önce ve sonrasını gösteren şema (2), 1 dunya savasi sonrasi zararli cemiyetler (2), 1 dünya savaşında cemiyetlerin etkileri nelerdir (2), 1 dünya savaşında cemiyetlerin görevleri (2), 1 dünya savaşında cesaretin önemi (2), 1 dünya savaşında kurulan yararlı ve zararlı turklerin ve azınlıkların (2), 1 dünya savaşında yararlı 5 kadın (2), 1 dünya savaşında yararlı cemiyetler madde halinde (2), 1 dünya savaşında yararlı ve zararlı cemiyetler etkileri (2), 1 dünya savaşinda yararli zararli cemiyetler (2), 1 dünya savaşındaki cemiyetlerin harita üzerindeki gösterimi (2), 1 dünya savaşındaki zararlı cemiyetler haritası (2), 1 dünya savaşının etkileri ve harita (2), 1 dünya savaşının genel etkileri nelerdir maddeler halinde (2), 1 dünya savaşının türkiyeye etkileri nelerdir (2), 1 dunya savasinin yararli vezarsrli cemiyetlere etkileri (2), 2 dünya savaşı öncesi harita üzerinde yararlı cemiyetler (2), 8 sınıf cemiyetler tablosu (2), 8 sınıf cemiyetler ve kurtuluş savaşına etkiler (2), 8 sınıf yararlı cemiyetler kuruluş yılları ve tablo halinde (2), 8 sınıf yararlı cemiyetlerin harita üzerinde gösterimi (2), 8 sınıf yararlı ve zararlı cemiyetler slayt (2), 8 sınıf zararlı cemiyetler ve özellikleri (2), 8 sınıf zararlı ve yararlı cemiyetler tablo (2), anadoluda 1 dünya savaşınınn etkileri nerlerdir (2), aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yahudilerin haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur (2), azınlıklar tarafından kurulan yararlı ve zararlı cemiyetler (2), azınlıkların kurtuluş savaşını engellemek için yaptığı çalışmalar (2), basin yayin yoluyla isgalcileri antatan ilk cemiyet (2), bırıncı dunya savası cemıyetlerı semayla (2), birinci dünya savaşına zararlı cemiyetlerin etkileri (2), birinci dünya savaşının insanlar üzerindeki etkileri uzun özeti (2), blogcu etiket cemiyetlerin dünya savaşına etkileri (2), bu cemiyetlerin amaçlarını ve 1 dünya savaşına etkileri nelerdir (2), cemiyetin yararları ve zararları özet (2), cemiyetler 1 dünya savaşına etkilerini açıklama (2), cemiyetler kavram haritası zararlı ve yararlı yönleriyle (2), cemiyetler şema şeklinde (2), cemiyetlerin amaçları ve birinci dünya savasındaki etkileri (2), cemiyetlerin etkileri (2), cemiyetlerin günümüzde etkileri nelerdir (2), cemiyetlerin harita üzerinde gösterimi (2), cemiyetlerin kurtuluş savaşını engellemek için yaptıkları çalışmalar (2), cemiyetlerin mücadeleye etkileri (2), cemiyetlerin mücadeleye etkileri nelerdir (2), cemiyetlerle ilgili harita ve kısa bilgiler (2), cemiyetlerle ilgili şema (2), dunya ile ilgili sema (2), dünya savaşları zararları (2), dünyada hangileri çok zararlıdır (2), işgaller karşısında kurulan zararlı ve yararlı cemiyetler (2), izmir\de kurulan yararlı cemiyetler hakkında kısa bilgi veriniz (2), kurtuluş savaşı öncesi yararlı ve yararsız cemiyetler (2), kurtuluş savaşı öncesinde anadoluda kurulan zararlı cemiyetleri gösteren harita (2), kurtuluş savaşı sonrası kurulan yararlı cemiyetler harita üzerinde yerleri (2), kurtuluş savaşında azınlık cemiyetlerin kurulma sebepleri (2), kurtuluş savaşında azınlıkların kurduğu cemiyetler hangisi (2), kurtulus savasinda dernekler hangileridir (2), kurtuluş savaşında kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin kurtuluş savaşını engellemek için yaptığı çalışmalar (2), kurtuluş savaşında ülkemize yararlı olmuş kadınlar (2), kurtuluş savaşında yahudi faaliyetleri (2), kurtulus savasındakı zararlı turk cemıyetlerı (2), mavri mira cemiyetinin 1 dünya savaşındaki etkileri (2), milli mücadele başlaması için kurulan cemiyetler hangileridir (2), milli mucadele sirasinda kurulmus yararli zararli cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri (2), milli mücadelede yararlı ve zararlı cemiyetler (2), milli mücadelenin önce anadoluda kurulan yararlı ve zararlı cemiyetler hangileridir (2), milli varlığa düşman cemiyetler nelerdir 11 sınıf (2), Mıllı varlıga dusman cemıyetlerın kurtulus savasını engelemek ıcın yaptıkları calısmalar (2), milli varlığa düşman zararlı cemiyetlerin haritada gösterimi (2), mıllı varlıga yaralı cemıyetler hangılerı buna (2), mıllı varlığa yararlı cemıyetler (2), milli varlığa yararlı cemiyetlerinyaptığı çalişmalar (2), mondoros ateşkes anlaşması ardından zaralı ve yaralı cemiyetler (2), mondros ateşkes antlaşmasından sonra ülkemizde kurulan yararlı ve zararlı cemiyetler (2), mondros sonrasında zararlı ve yararlı cemiyetler şema halinde (2), osmanlı dönemi zararlı cemiyetler ve çalışmaları slayt gösterisi (2), osmanlı döneminde yararlı cemiyetleri harita üzerinde gösterimi (2), osmanli zamanindaki cemiyetlerin 1 dunya savasina etkileri (2), osmanlıda yararlı zararlı cemiyetler haritası (2), pontus un ı dünya ve 2 dünya savaşına etkileri savaşına etkisi (2), samsunda yararli ve zararlı cemiyetler vikipedi (2), savaşın iyi yönleri (2), savaşta cesaretin etkileri nelerdir (2), tüm yararlı ve zararlı cemiyetler hakkında kısa bilgi viki pedi (2), türkiye haritası üzerinde yararlı cemiyetlerin yerleri (2), türkiye haritası üzerinde yararlı ve zararlı cemiyetler (2), türkiye haritası üzerinde zararlı cemiyetler (2), türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetleri maddeler halinde veriniz (2), ülkemizde kurulmuş olan yararlı ve zararlı cemiyetlerin yurdumuzu işgalindeki etkileri (2), ve zararlı cemiyetlerin 1 dunya savasına etkılerı (2), yahudilerin haklarını savunmak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir (2), yahudilerin haklarını savunmak amacıyla kurulan cemiyetler (2), yaralı ve zararlı cemiyetler 1 dünya savaşına etkileri (2), yaralı ve zararlı cemiyetleri gösteren tablo (2), yararlı cemiyetler amaçları ve anlaşmaları nelerdir (2), yararlı cemiyetler nedır madde madde (2), yararlı cemiyetler nelerdir 5 maddeler (2), yararlı cemiyetler ve zararlı cemiyetler tablosu (2), yararlı cemiyetleri araştır bunun kurtuluş savaşı üzerindeki etkileri (2), yararlı çemiyetlerin 1 dünya savaşındaki etkileri (2), yararlı cemiyetlerin birinci dünya savaşı üzerindeki amaçları (2), yararlı cemıyetlerın faalıyet alanları seması (2), yararlı cemiyetlerin kurluduğu yerler haritada gösterimi (2), yararlı cemiyetlerin kurtuluş savaşına etkileri nelerdir (2), yararli cemiyetlerin kurtuluş savasına etkileri vikipedi (2), yararlı ve zaralı cemiyetlerin kuruluş yerleri nedir (2), yararlı ve zararlı cemiyetler (2), yararlı ve zararlı cemiyetler 1 dünya savasına ekileri nelerdir (2), Yararlı ve zararlı Cemiyetler amaçları ve birinci dünya savaşları (2), yararlı ve zararlı cemiyetler ayrıntılı bilgi (2), yararlı ve zararlı cemiyetler bu cemiyetlerin amaçları ve 1 dünya savaşına etkileri (2), yararlı ve zararlı cemiyetler harita üzerinde (2), yararlı ve zararlı cemiyetler resimleri (2), yararlı ve zararlı cemiyetler slayt (2), yararlı ve zararlı cemiyetler tablo ha (2), yararlı ve zararlı cemiyetler ve amaçları için şema (2), yararlı ve zararlı cemiyetleri gösteren şema nedir (2), yararlı ve zararlı cemiyetleri ve 1 dünya amacları (2), yararlı ve zararlı cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri kısa (2), yararlı ve zararlı cemiyetlerin 1 dünya savaşına etkileri ve haritası (2), yararlı ve zararlı cemiyetlerin amaçları (2), yararlı ve zararlı cemiyetlerin amaçları 1 dünya savaşina etkileri (2), yararlı ve zararlı cemiyetlerin amaçlarını gösteren tablo (2), yararlı ve zararlı cemiyetlerin birinci dünya savaşı üzerindeki etkileri (2), yararlı ve zararlı cemiyetlerin faaliyetleri nelerdir (2), yararlı ve zararlı cemiyetlerin harıtada gosterimi (2)
Share

Etiketler : , , , , , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Kızgınlık Ve Öfke ile Baş Etme Yolları
 • Genleşme ile İlgili Örnekler
 • Tema ile İlgili Kompozisyon
 • İşte Türkiye’nin Umutsuz Ev Kadınları
 • Buluşların Hayatımıza Etkileri

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 2 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 10,00)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *